Gëzim Myshketa .... La magia della voce si crea tra le vibrazioni delle corde di chi canta e i battiti del cuore di chi ascolta.... novembre 30, 2018 \\

Descrivi il tuo giorno lavorativo perfetto ….
La Domenica .... Scherzo... Il giorno lavorativo perfetto è quello al termine del quale ti senti arricchito e più completo come artista e perché no a volte anche come persona.

Përshkruaj ditën tënde perfekte të punës...
E Djela... Bëj shaka...Dita perfekte e punës është ajo pas së cilës ti ndjehesh më i pasuruar dhe kompletuar si artist dhe kahera edhe si njeri. 
Risultati immagini per Gëzim MYSHKETA
Cosa ti ha portato verso il canto lirico?
La mia famiglia . A casa nostra in Albania si è sempre cantato e suonato. Stranamente molto di più quando eravamo sotto dittatura e poverissimi . “L’uomo è uno strano animale” , da il massimo quando ha veramente “fame”. Ricordo con nostalgia la povertà materiale poiché eravamo veramente ricchi di spirito e altruismo verso il prossimo. Voi siete Napoletani Ecco “ l’oro di Napoli “ per intenderci. 
Risultati immagini per Gëzim MYSHKETA
Çfarë të ka afruar drejt Kantos Lirike?
Familja ime. Në shtepinë tonë në Shqipëri është kënduar gjithnjë. Çuditërisht më tepër athere kur ishim nën një diktature të egër dhe tmerrësisht të varfër. Njeriu është një kafshë e çuditshme, jep maksimumin e tij kur ka me të vërtetë “uri”. Pra kujtoj me nostalgji varfërinë tonë materiale sepse ishim të pasur në shpirt e plot altruizëm për të tjerët. Ju jeni Napoletanë, “ari i Napolit” për tu kuptuar. 


Se potessi svegliarti domani con una nuova dote, quale sceglieresti?
Dovrei provare dolori e piaceri della “nuova” ma credetemi chi è baciato dal meraviglioso dono del canto farebbe fatica a farne a meno. Per me il canto e il piu sublime e toccante modo di emozionarsi ed emozionare. La magia della voce si crea tra le vibrazioni delle corde di chi canta e i battiti del cuore di chi ascolta. Non c’è forma d’arte più diretta della musica credetemi.

Nëse zgjohesh nesër me një dhunti të re , kë do të zgjidhje ?
Në fillim duhet të provoja dhimbjet dhe kënaqësitë e saj. Por besomëni kush është i puthur nga dhuntia e këndimit do ta kishte mjaft të vështirë të bënte pa të.  Për mua kënga është mënyra më sublime dhe prekëse për tu emocionuar dhe  emocionuar. Magjia e zërit krijohet nga vibracionet e kordave të atij që këndon duke arritur rrahjet e zemrës të dëgjuesit. Nuk ka formë arti më direkte se muzika më besoni. 
Risultati immagini per Gëzim MYSHKETA
A chi sei più grato per la tua passione artistica?
A mio Padre che mi ha donato il talento e a mia Madre che ha creduto e sacrificato tanto per me in modo da trasformare la passione in una vera professione ad alti livelli. 

Kuj i je mirënjohës për pasionin tënd artistik? 
Babait tim që më ka dhuruar talentin dhe nënës sime që ka besuar dhe sakrifikuar shumë për mua në mënyrë për ta trasformuar pasionin në një profesion të vërtetë në nivele të larta. 
Risultati immagini per Gëzim MYSHKETA
Nel tuo percorso professionali quali sono stati i personaggi e gli spettacoli più significativi che hai portato in scena?
E molto difficile rispondere. Sono più di quaranta ruoli principali nel corso di quasi quindici anni di carriera. Ma sicuramente Germont, Escamillo, Enrico, Marcello, Riccardo, Ezio, Alfio, Ford e tanti altri che ho potuto cantare in palcoscenici prestigiosi come Il San Carlo, L’Opera di Roma, Berlino, Zurigo , Seoul , Salisburgo ecc  

Në rrugëtimin tënd profesional cilët kanë qënë personazhet dhe shfaqjet më kuptimplota që ke sjellë në skenë? 
Është shumë e vështirë për tju përgjigjur kësaj pyetjeje. Janë më shumë se dyzet role kryesore në gati pesëmbëdhjet vite karrierë. Por sigurisht Xhermon, Eskamiljo,Henriku,Marçelo, Rikardi, Ecio, Alfio,Ford dhe shumë të tjerë që kam patur mundësinë ti këndoj në skena prestigjoze si San Karlo, Opera e Romës, Zyrih, Berlin , Seul, Salizburg etj.


Cambieresti qualcosa nel mondo dell’opera lirica in cui ti sei formato?
Diciamo che cambierei tantissime cose nel mondo lirico in generale se potessi. A quello nel quale mi sono formato debbo solo stima e riconoscenza. Ma a parte il sistema Italiano che fa fatica a funzionare a pieno per mille problemi , sul lato artistico punterei molto sul vero Teatro Lirico. Pensiamo spesso al Melodramma e cerchiamo il “melos” senza pensare al “dramma”. L’Opera è Teatro puro come ci insegna Verdi  e ha bisogno di essere trattato da tale. Insomma , a volte vedo superficialità anche in artisti nel portare l’opera  in scena. Ci si ferma solo alla musica per intenderci. 

Do të ndryshoje ndonjë gjë në botën e artit lirik ku dhe je formuar? 
Le të themi se do të ndryshoja shumë gjëra në botën lirike përgjithësisht. Asaj ku jam formuar, pra asaj Italiane i detyrohem vetëm respekt dhe mirënjohje. E megjithë vështirësitë e medha që ka për të funksionuar nga ana e vet sitemit mbi të cilin është i ndërtuar nga ana artistike do të synoja në zhvillimin e mëtejshëm të një teatri të vërtetë lirik. Mendojmë shpesh për “melodramën” duke menduar per “melosin” e duke harruar “dramën”. Opera është teatër i vërtetë siç na mëson Versi dhe si i tillë duhet trajtuar. Pra shoh që shpesh herë edhe në formimin e artistëve shkohet deri tek muzika e jo më tej.


C’è qualcosa che hai sognato di fare e non hai fatto?
Un ristorante.  

Ka ndonjë gjë që e ke ëndërruar dhe nuk e ke bërë akoma? 
Një Restorant.


Tre domande in una …. Il tuo libro preferito ….. il tuo film preferito … la tua opera lirica preferita ..
Macbeth ... inquietante vero?:) 

Tre pyetje në një... libri yt i preferuar.... filmi yt i preferuar.... opera lirike jote e preferuar...
Makbethi.... E frikshme drejt ?:)


Il rapporto con la tua terra Natale…
Stupendo. Sono stato molto ripagato e la mia carriera ampiamente riconosciuta nel mio paese. Sono stato designato come “ambasciatore culturale” insieme ad altri splenditi colleghi. Mi è stato conferito dal Presidente della Repubblica l’alto ordine di “Grande Maestro delle Belle Arti” e dato ogni possibilità di espressione artistica nel mio paese. Ho anche debuttato con molto successo come regista operistico con “Gianni Schicchi” e “Carmen”. 

 Raporti  me vëndin tënd të lindjes... 
I mrekullueshëm. Jam çmuar dhe njohur për karrierën time gjërësisht në atdhe . Jam quajtur bashkë me kolegë të tjerë të mrekullueshëm si “ambasadorë të kulturës shqiptare në botë” dhe nderuar me çmimin e lartë nga Presidenti i Republikës “Mjeshtër i madh i artit”. Gjithashtu më është dhënë çdo mundësi e të shprehurit artistik duke debutuar me sukses deri si regjizor operistik me “Xhani Skiki” dhe “Karmen”.


Che cosa è troppo serio per scherzarci su? 
Nulla , nemmeno la morte . 


 Çfarë është mjaft serioze per tu tallur? 
Asgjë , madje as vdekja. 

Risultati immagini per Gëzim MYSHKETA
C’è posto per giovani artisti talentuosi con idee innovative in Italia?
Penso ultimamente di più . Non tutti i mali vengono per nuocere a volte. Le ristrettezze economiche hanno costretto diversi Teatri Italiani ad aprire le porte a giovani talenti sia nel canto ma anche nella direzione d’orchestra e regia. Questo è bellissimo. Chi poi è veramente bravo resiste al tempo e si conferma. I talenti ci sono e come, e sono anche molto preparati e aggiornati musicalmente . 

A ka vënd për të rinjtë e taletuar me ide inovative në Itali? 
Mendoj kohët e fundit më tepër. Jo të gjithë të këqijat vijnë për të lënduar ndonjëherë. Shtrëngimet ekonomike kanë detyruar Teatro të ndryshëm Italian të hapin portat e tyre për talente të rinj si në kanto por edhe në regji dhe dirizhim orkestre. Kjo gjë është mjaft e bukur, kush është me të vërtetë i zoti paskëtaj i reziton kohës dhe konfirmohet. Talente ka dhe jane mjaft të kompletuar e azhornuar .
Risultati immagini per Gëzim MYSHKETA
I tuoi prossimi impegni?
Attualmente sto facendo “Carmen” e “La Bohéme” alla Semperoper a Dresda e Lipsia, sarò Francesco Cenci in una prima assoluta Francese della Beatrix Cenci di Ginastera a Strasburgo, Alfio al Teatro Regio di Torino, Ford in Lussemburgo , Càen e Lille e altri progetti in via di definizione.  
 
 Impenjimet e tua për të ardhmen? 
Për momentin po interpretoj operën “Karmen” dhe “Bohemë” në Semperoper Drezdë dhe Laipcig . Do jem më pas Françesko Çençi në një premierë apsolute në Francë të “Beatriçe Çenci” të Xhinastera në Strazburg, Alfio në Teatrin Mbretëror në Torino, Ford në Luksemburg , Lilë dhe Kaen në Francë e plot projekte të tjera në rrugë për tu perfeksionuar. 

Facebook
Disclaimer.

Le foto presenti su www.culturalclassic.it sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione - indirizzo e-mail info@culturalclassic.it, che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate.

Photo Stream.
Chi Siamo

Siamo una Associazione nata nel 2000, apartitica e interconfessionale, denominata “Napoli Cultural Classic” (Associazione Culturale volta alla diffusione dell’arte e della cultura, diretta alla promozione di artisti e di studiosi in fase di  affermazione nel campo del cinema, teatro, televisione, musica, danza, arte figurativa, moda, scrittura, scienze giuridiche e tecnologiche e di tutte le altre forme di scibile che i soci ordinari riterranno opportuno inserire.).

Privacy Policy